donderdag 24 februari 2011

Stappen op weg naar e-Depot voor alle RHC’s

In 2010 hebben de Regionale Historische Centra en het Nationaal Archief hun samenwerking voortgezet om te komen tot een gemeenschappelijk e-Depot. Als vervolg op de eerdere pilot is concreet onderzocht of de e-Depot applicatie voldoet aan de gebruikswensen van de RHC’s. Hieruit is voortgekomen dat de applicatie op grote lijnen functioneert. Daarnaast is een generiek stappenplan opgesteld voor de verwezenlijking van het e-Depot bij de RHC’s. Met de uitvoering van de tweede fase in 2010 is de feitelijke realisatie van een gemeenschappelijk e-Depot een stap dichterbij gekomen. Het e-Depot is in beginsel geschikt voor alle overheidslagen die behoren tot het werkingsgebied van de RHC's: rijksinstellingen in de provincie, provincie, gemeentes en waterschappen. Wel ontbreekt er nog financiële dekking.
Stappenplan


Het stappenplan beschrijft de verschillende stappen die moeten worden gezet voor een succesvolle invoering van het gemeenschappelijke e-Depot: het plan vormt als het ware een routeplanner voor implementatie. Het stappenplan is generiek van aard en per Regionaal Historisch Centrum (RHC) zal een traject van maatwerk worden doorlopen. Het stappenplan onderscheidt vier fasen: voorbereiding, uitvoering, ingebruikname en nazorg en borging.

Voorbereiding

Daarmee is het werk nog niet af. De ontwikkelde bouwstenen moeten ook worden toegepast. Zo zullen de eerder gedane aanbevelingen voor de inrichting van het e-Depot door de RHC’s samen met het Nationaal Archief worden doorgevoerd. Ook vormen de resultaten van 2010 de basis voor het uitwerken van een kostenmodel voor invoering van het e-Depot bij de RHC’s.

Om die klussen op te pakken is op 31 januari een stuurgroep in het leven geroepen en is een werkagenda opgesteld die de RHC’s samen met het Nationaal Archief zullen uitvoeren.

Dit betekent dus een nieuw jaar en een nieuw traject voor de RHC’s en het Nationaal Archief. Het doel: Regionaal Historische Centra Duurzaam Toegankelijk!

Geen opmerkingen: