woensdag 13 oktober 2010

Intermezzo: Preservation

De werkgroepen zitten in de afsluitende fase en werken hard aan de eindevaluaties. In het kader van de werkgroep Organisatie & Implementatie kwam het onderwerp kennisdeling ter sprake. Als intermezzo dan ook een aantal filmpjes van TEAM DIGITAL PRESERVATION!maandag 26 april 2010

We kunnen beginnen!

Vandaag heeft het consortium van directeuren RHC's en het Nationaal Archief "ja" gezegd tegen de plannen van aanpak voor de vervolgopdrachten. Dat betekent dus dat de werkgroepen aan de slag kunnen. Dat we al begonnen waren mag duidelijk zijn. In de periode maart-april is er hard gewerkt aan de plannen van aanpak en het resultaat is door het consortium omarmd. Het belangrijkste is dat alle RHC's direct vertegenwoordigd zijn in een van de werkgroepen: iedereen zet er de schouders onder! Op naar de eerste mijlpaal.

woensdag 17 februari 2010

De eindrapportage!

Het is al enige tijd geleden dat wij iets van ons hebben laten horen, maar het was een turbulent begin van het jaar. Op 14 januari is ons evaluatierapport officieel aanvaard door het consortium van Regionale Historische Centra en het Nationaal Archief. Het rapport is hier te downloaden.


Met het rapport is een grote stap gezet richting de realisatie van een gedeeld e-Depot. Naar aanleiding van de pilot is er vastgesteld dat er voldoende perspectief bestaat om de samenwerking te vervolgen. Er worden het komende half jaar een drietal vervolgopdrachten worden uitgevoerd gebaseerd op de adviezen van de stuurgroep van de pilot.

Samengevat zijn de volgende vervolgopdrachten ingezet naar aanleiding van de eindrapportage.
  1. Applicatie: doorontwikkeling en validatie van de digitaal depot applicatie op basis van de randvoorwaarden gesteld in de eindrapportage van de pilot;
  2. Financiering: uitwerking van een gemeenschappelijke investeringsbegroting met een - toedelingvoorstel voor de beheersing en dekking van de digitaal depotvoorziening;
  3. Organisatie: ontwikkeling van een implementatiedraaiboek en business rules.
Het consortium vormt de stuurgroep voor deze vervolgopdrachten en de uitvoering van de opdrachten belegd bij drie werkgroepen.

Deze werkgroepen zullen worden samengesteld uit leden van het bestaande kernteam aangevuld met medewerkers van de andere consortiumleden. Ieder consortiumlid zet een medewerker in voor een van de werkgroepen. De werkgroepen zullen uiterlijk in oktober van dit jaar de verschillende resultaten opleveren aan de stuurgroep en daarmee aan het consortium. Er zal daarnaast in mei een tussenrapportage worden gepresenteerd tijdens een tussentijdse vergadering van consortium. Meer nieuws volgt na de vorming van de werkgroepen: kijk dus uit naar de volgende blog!